ลงโฆษณา

วิธีที่ 1 ลงตาม template
ลงได้ครั้งละ 1 กรอบ
    

วิธีที่ 2 ลงด้วยรูปภาพและ PDF
ลงได้หลายกรอบพร้อมกัน
( ไม่จำกัดจำนวน )

วิธีที่ 3 ลงด้วย Excel
ลงได้หลายกรอบพร้อมกัน
( ไม่จำกัดจำนวน )