มติพิเศษ ต้องลงโฆษณาอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนวันประชุมฯไม่น้อยกว่า 14 วัน  (ต้อง + 15 วัน เนื่องจากไม่นับวันลงโฆษณาและวันประชุม) หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

1. การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ, การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

2. การแก้ไขชื่อและตราสำคัญบริษัทฯ

3. การแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (กรณีข้ามจังหวัด)

4. การแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท

5. การเพิ่มทุน

6. การลดทุน

กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีที่ 2 ประกาศแจ้งความประสงค์จะลดทุน

7. การเลิกบริษัท

กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีที่ 2 ประกาศแจ้งความประสงค์จะเลิกบริษัทฯ

8. การควบบริษัทฯ

กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีที่ 2 ประกาศแจ้งความประสงค์จะเลิกบริษัทฯ

9. การประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทขาดทุนลงเกินกึ่งหนึ่งของทุน


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
เข้าระบบไม่ได้กรุณากดลืมรหัสผ่าน จะมีอีเมลส่งไปให้ตั้งรหัสผ่านใหม่

เราใช้คุกกี้ (Cookies) บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      

null To 2024-05-25